Diskusní fórum Jak podnikat

Diskuze, otázky a odpovědi pro podnikání, živnosti, daně, pojištění, účetnictví, práci na Dohody

Nejste přihlášen(a)

Oznámení

Administrátorka diskusního fóra ani jeho moderátorka a členové se nehlásí jako příslušníci určitého stavu nebo povolání k odbornému výkonu, ani jinak nevystupují jako odborníci v tématech, která jsou předmětem diskuse. - Vše přehledně také na Jakpodnikat.cz#1 2009-02-03 14:45:33

sluníčko
Člen/ka

kontrola FÚ a doplatek silniční daně

Prosím o radu, jak nejlépe vyřešit tuto situaci. V r.2008 při kontrole FÚ zjistil, že jsme v r.2005+6 neplatili silniční daň z vozíku za auto, který jsme používali pouze občas. Neuplatňovali jsme v těchto letech již žádné odpisy, pouze různé výdaje (pneu, osvětlení). Postupně nám z FÚ zasílají: dodatečný platební výměr 2 roky = 2 x 3 900,-
                                                                                      penále ve výši 20% za r. 2006     =         780,-
Toto jsem již zaplatila. Nyní po půl roce přišlo:               penále za prodlení úhrady r. 2006     =      1 389,-
                                                                                  penále za prodlení úhrady r.2005      =      5 295,-
                                                                                  úrok z prodlení úhrady r. 2006          =      1 124,-
A nevím, co ještě příjde.
Je možné, požádat nenasytný FÚ o prominutí příslušenství daně dle pokynu D-319, čl.II, bod B, č.17. Lze se bránit i jinak (OSVČ je samoživitel 5 dětí+1 manželky). Děkuji za odpověď.

Offline

 

#2 2009-02-05 01:22:11

Zdena
Moderátorka

Re: kontrola FÚ a doplatek silniční daně

Lituji, ale nevyznám se v zákonných postupech podle zákona o správě daní a poplatků.
Doměřenou daň můžete uplatnit jako výdaj. S žádostí o prominutí příslušenství daně bych ale váhala, pokud vím, tak se platí správní poplatek ve výši 1000,-Kč.

Můžete napsat, proč vám FÚ doměřil za celé roky? Výraz používali jsme občas znamená, že jste vozík použili v každém měsíci alespoň jednou? Nebo jste v přiznání k SD uvedli jen několik měsíců a FÚ vám prokázal celoroční používání?

Offline

 

#3 2009-02-05 13:03:46

sluníčko
Člen/ka

Re: kontrola FÚ a doplatek silniční daně

Zdravím Vás,
je to tak, že se finanční kontrola neptala, zda jsme vozík užívali stále - pouze, zda jsme uplatňovali nějaké náklady na opravy atd. a to musím říci ano. Dle knihy jízd jsme ho v r.2005 užívali 6 měsíců a v r.2006 celý rok (některé měsíce třeba 10 km -bohužel).  Původně vozík nebyl přihlášený k SD vůbec - chybami se člověk učí, ale vyjdou pěkně draho. Děkuji.

Offline

 

#4 2009-02-05 22:31:44

Zdena
Moderátorka

Re: kontrola FÚ a doplatek silniční daně

Uplatňování nákladů na opravy přece nijak nesouvisí povinností platit silniční daň (pozor na daň z příjmů - tam nelze uplatnit výdaje na opravy majetku, který poplatník nezahrnul do OM). Jestliže jste vozík v roce 2005  POUŽÍVALI k podnikání pouze 6 měsíců, pak vám měli doměřit daň (a také penále) pouze za 6 měsíců, nikoliv za celý rok. Skutečnost, že byl vozík zahrnut v OM je v tomto případě bezvýznamná. Kontrola se měla ptát, zda jste vozík v roce 2005 používali, či nikoliv.

Kopíruji ze zákona o dani silniční:

§ 2 Předmět daně
(1) Předmětem daně silniční (dále jen "daň") jsou silniční motorová vozidla1) a jejich přípojná vozidla1) (dále jen "vozidla") registrovaná a provozovaná v České republice, jsou-li používána k podnikání1a) nebo k jiné samostatné výdělečné činnosti1a) (dále jen "podnikání") nebo jsou používána v přímé souvislosti s podnikáním anebo k činnostem, z nichž plynoucí příjmy jsou předmětem daně z příjmů u subjektů nezaložených za účelem podnikání podle zvláštního právního předpisu.1b) Bez ohledu na to, zda jsou používána k podnikání, jsou předmětem daně vozidla s největší povolenou hmotností alespoň 12 tun určená výlučně k přepravě nákladů a registrovaná v České republice.

Je pravda, že v minulosti byla v zákoně o dani silniční jiná formulace, předmětem daně byla vozidla, která jsou URČENA k podnikání, takže silniční daň musela být placena za všechna vozidla, která byla v OM (kdo nechtěl platit, ten odevzdal značky na DI). Ovšem ve zdaňovacím období roku 2005 už v této podobě zákon určitě neplatil. Změna nastala v roce 2004 a bylo to podle zákona č. 102/2004 Sb.

Nevím, jak nejlépe vyřešit situaci. Doměřenou daň můžete dát do výdajů roku 2008 a zkusit požádat - samozřejmě bez kolku - o prominutí penále, co kdyby to vyšlo?  Pokud FÚ žádosti nevyhoví a vy budete ochotni se s ním dohadovat, tak byste podle mého názoru mohli použít § 55b zákona o správě daní a poplatků. Máte ZSDP k dispozici, nebo vám mám příslušné ustanovení zkopírovat sem do diskuze?

Offline

 

#5 2009-02-06 10:02:53

sluníčko
Člen/ka

Re: kontrola FÚ a doplatek silniční daně

Děkuji Vám za informace a prosím o zkopírování ZSDP.

Offline

 

#6 2009-02-06 22:03:00

Zdena
Moderátorka

Re: kontrola FÚ a doplatek silniční daně

§ 55b
Přezkoumávání daňových rozhodnutí
(1) Na žádost daňového subjektu nebo z úřední povinnosti může být rozhodnutí správce daně, které je v rozporu s právními předpisy nebo se zakládá na podstatných vadách řízení, a okolnosti nasvědčují tomu, že došlo ke stanovení daně v nesprávné výši, zrušeno, nahrazeno jiným nebo změněno. Shledá-li správce daně po přezkoumání rozhodnutí, že podmínky pro povolení tohoto přezkoumání nebyly splněny, přezkoumávané rozhodnutí potvrdí.
(2) Toto přezkoumání může být zahájeno nejpozději do dvou let následujících po roce, v němž nabylo přezkoumávané rozhodnutí právní moci. Tuto lhůtu nelze prodloužit ani povolit navrácení v předešlý stav.
(3) Žádost o přezkoumání podává daňový subjekt u orgánu, jehož rozhodnutí má být přezkoumáno. Podnět k přezkoumání z úřední povinnosti může dát kterýkoliv správce daně, jakmile zjistí, že pro přezkoumání jsou dány zákonné podmínky.
(4) Rozhodnutí o povolení nebo nařízení přezkoumání vydává vždy instančně vyšší správce daně, a jde-li o povolení nebo nařízení přezkoumání rozhodnutí ministerstva, rozhoduje ministr financí České republiky na základě návrhu jím ustavené zvláštní komise.
(5) Rozhodnutí o povolení nebo nařízení přezkoumání se doručuje daňovému subjektu, jehož se napadené rozhodnutí týká. Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky připuštěny. Rozhodnutí musí být odůvodněno, a je-li tímto rozhodnutím přezkoumání povoleno nebo nařízeno, má odkladné účinky vůči rozhodnutí přezkoumávanému.
(6) Přezkumné řízení provede správce daně, který ve věci rozhodl v posledním stupni. Při tom je vázán právním názorem správce daně, který přezkoumání nařídil nebo povolil. Proti rozhodnutí o výsledku přezkoumání se lze odvolat do šedesáti dnů ode dne jeho doručení


http://www.podnikatel.cz/zakony/zakon-c … -poplatku/

Offline

 

Zápatí

Powered by PunBB | CZ a SK
© Copyright 2002–2008 PunBB